Trocha citátů pro intenzivní pobavení :-)

MyEgo.cz

home foto blogy mywindows.cz kontakt

Trocha citátů pro intenzivní pobavení :-)

Politika 08.01.08

Dnes jsem se při toulkách internetem dostal na stránku Strany demokratického socialismu a opravdu upřímně jsem se pobavil. Jejich stránky jsou mnohem zábavnější než Petr Novotný a kdyby to nemysleli vážně, šel bych je volit, protože mi přidali – a ještě asi přidají – několik dnů života. Pro ilustraci zde uvedu citace z Manifestu demokratického socialismu. Přeji příjemnou zábavu!

„Uplynulé dvacáté století bylo plné horkých a studených válek – lze na něj pohlížet jako na století celosvětové občanské války. Po jejím skončení vstoupil kapitalismus globalizací nezadržitelně do svého imperiálního stádia, kterým zatím vrcholí predátorská fáze vývoje lidské společnosti.“

„Globalizací vstupuje do nové fáze svého vývoje i společenské vědomí. Bylo-li včera rozhodující, že je určováno společenským bytím, spolurozhoduje dnes společenské vědomí postupně stále více o charakteru života na planetě Zemi.“

„Demokratický socialismus chápeme v teoretické rovině jako přirozené vyústění humanistické filozofie, osvícenství a Marxova učení o historii a společnosti. V praxi je pro nás logickým pokračováním Deklarace práv člověka a občana z roku 1789. Současně chceme využít draze zaplacených zkušeností dělnického hnutí, z nichž dobře víme, že socialismus bez demokracie není možný.“

„Zvedá se nový boj pracujících proti moci kapitálu, boj, který přerůstá v hnutí, překračující národní rámec, aspirující na zrušení hranic a na mezinárodní občanství. Lidé sami se přibližují svému osvobození ze způsobů kapitalistické výroby - usilují o spravedlivější rozdělování bohatství a alokaci zdrojů, o perspektivnější a efektivnější řízení společnosti bez válek, bez antagonistických konfliktů, bez „programové“ nezaměstnanosti a bez devastace přírody.“

„Distancujeme se od těch, kteří roní krokodýlí slzy nad koncem korporativního socialismu a národního syndikalismu, a smějeme se těm, kteří pláčou nad „krásnými časy“ sociálního reformismu. Národní stát jako suverén před našima očima pomalu odumírá. Nově se formující levice musí přemýšlet nad tím, jak nahradí jeho sociální funkce v lokálním i globálním měřítku.“

„Vědomí nedokonalosti člověka s jeho vnitřní rozpolceností mezi „dobrem“a „zlem“ nás vede k nutnosti využívat silných stránek rozumu, pomocí nichž chceme svět co nejpravdivěji popsat, ale především měnit podle našich představ.“

„Koexistence různých názorových proudů je pro nás odrazem ještě bohatšího světa kolem nás s jeho protikladnými stránkami a s jeho nevyčerpatelností. Vážíme si proto každého názoru, nasloucháme pečlivě ostatním a diskutujeme s každým, pokud jeho stanoviska nejsou v hrubém rozporu s elementárními principy života.“

„Jsme principiálními odpůrci kapitalismu, ale v souladu s Marxem si uvědomujeme jeho životaschopnost, jeho historický přínos pro osvobození člověka i skutečnost, že se materiální podmínky existence socialistických výrobních vztahů musí „vylíhnout v lůně samotné staré společnosti.“

„Socialismus je pro nás hnutí proti vykořisťování člověka člověkem, proti patriarchálnímu útlaku, proti drancování přírody, za záchranu a rozvoj lidské kultury, za prosazování lidských práv, za společnost, ve které lidé spravují své záležitosti demokraticky a racionálním způsobem.“

„Socialismus je pro nás hodnotový systém, ve kterém jsou neoddělitelně spojeny důstojný život, svoboda, rovnost a solidarita, lidská emancipace, sociální spravedlnost, zachování přírody a mír.“

„K velkým historickým ponaučením, které jsme získali z dějin socialismu, patří, že se socialismem musí být nerozlučitelně svázána demokracie a myšlení, které přijímá pokrokové potenciály liberalismu. Demokracie, skrývající v sobě lidskou svobodu a rovnost, je největším přínosem kapitalismu. Proto je pro nás přijatelná pouze taková negace kapitalismu, která tuto společenskou stránku uchová.“

„Demokratičtí socialisté požadují více demokracie, tedy více svobody a více rovnosti, větší možnost podílet se aktivně, reálně a solidárně na řízení věcí veřejných.“

„Tváří v tvář nadnárodnímu kapitálu je fakticky ohrožena většinová společnost.“

„Usilujeme svým životním postojem a prací o demokratické změny, směřující k sociálnímu pokroku všech občanů. Budoucnost chápeme jako výsledek těchto změn, na jejichž konci je skutečná svoboda lidí.“

„Trápí nás stárnutí české populace a její nízký přirozený přírůstek (8,8 ročně narozených na 1000 obyvatel), nízký hrubý národní důchod ČR (60% EU) a jeho nízký růst (3% ročně), vysoká nezaměstnanost (10%) a nízké důchody.“

„Vážíme si života ve všech jeho formách a základním klíčem našeho vztahu ke všem činům i myšlenkám je jejich humanistický obsah.“

„Cokoliv činíme, činíme s vidinou plnohodnotného lidského života a bezpečného světa plného zdravých a veselých dětí.“

„Naší vizí je sociálně spravedlivá společnost, naše socialistická alternativa. … Jde nám především o to, aby si lidé sami a společně s ostatními určovali svůj život.“

„Lidé mají nezadatelné právo na takové životní podmínky, které jim jejich podíl na spolurozhodování umožní. … Řešení vidíme v právu lidí podílet se rovným dílem a solidárně na využívání statků, vytvořených společným úsilím.“

„Dělat socialistickou politiku pro nás znamená naplňovat naše představy o demokratickém socialismu, tedy posilovat svobodu jedince, jeho emancipaci a růst sebeurčení.“

„Demokratičtí socialisté proto podporují takové formy vlastnictví, které mají na daném stupni vývoje nejvíce společenský charakter.“

„Demokratičtí socialisté považují za svého hlavního strategického protivníka globalizovaný kapitál a jsou připraveni použít proti němu jako hlavní zbraň právě demokracii. Proto podporují permanentní demokratizaci demokracie.“

„Největší hrozbou dneška je snaha kapitálu o zbrždění procesu společenské demokratizace cestou „zkracování“ demokratických práv. Existují dva možné negativní scénáře – tím prvním je vyvlastnění sociálního státu kapitálem bez náhrady, tím druhým je reálné nebezpečí zafixování národních (nacionálních) socialismů.“

„Demokratičtí socialisté jsou pro Evropskou sociální republiku, demokratičtí socialisté chtějí více demokracie.“

„Považujeme za hrubou chybu politicky organizovaného socialistického hnutí a za jeho selhání, že se před 100 lety rozdělilo a obviňujeme sociálně demokratické a komunistické strany, že se jim za oněch sto let nepodařilo nalézt cestu zpět.“

„Demokratičtí socialisté nepovažují existenci sociálního státu za vítězství sociální demokracie nad kapitálem, ale naopak za vítězství kapitálu nad sociální demokracií.“

„V celé své nahotě se zjevuje skutečnost, že opravdová demokracie nemá bez socialismu smysl.“

„Komunistické strany tím historicky prokázaly, že socialismus bez demokracie není možný. Samy však mají dodnes vnitřní problém odsoudit plně principiální chyby na minulých cestách hnutí, které jsou v rozporu s humanismem marxismu.“

„Demokratičtí socialisté vystupují proti každému, kdo jakkoliv brání opětovnému sjednocení emancipačního hnutí, kdo se sám staví do role jeho hegemona, kdo by chtěl využít rostoucího globálního sociálního hnutí pro své úzké zájmy.“

„Hlavním strategickým cílem demokratických socialistů je emancipace člověka.“

„Demokratičtí socialisté vidí ve světě s nerovnoměrně rozděleným bohatstvím historický paradox: nejchudší dělníci v nejbohatších zemích se podílejí na vykořisťování příslušníků maloburžoazie v zemích nejchudších.“

„Lidské vědomí se připravuje, aby rozhodovalo o svém bytí. Demokratičtí socialisté zastávají zobecněný Marxův názor, že osvobození člověka musí být vědomým dílem člověka samého.“

„Demokratičtí socialisté vidí svou úlohu především v procesu integrace lokálních emancipačních procesů. Požadují, aby byl každý člověk plnoprávným činitelem kolektivních dějin a aby nebyl opomíjen ve jménu kolektivních zájmů.“

„Změnit tento stav je v rámci stávající kapitalistické společnosti nemožné. … Jiný svět je nutný.“

„Obrovské ekonomické přebytky nejbohatší země světa – USA, jsou bezohledně vkládány do zbrojní výroby. … Jiný svět je naléhavou nutností.“

„Společenské vědomí již kapitalismus odsoudilo absolutní většinou hlasů.“

„Nelze mlčet o miliónech zbytečně mrtvých. Jenom tehdy však budeme mít právo klást kapitalismu otázku, proč dnes umírá hladem, podvýživou a na zbytečné nemoci tolik lidí.“ (Pozn. DS: Kapitalismus odpovídá: tito lidé umírají  zemích, kde nefunguji a nikdy jsem nefungoval. Umírají v zemích, kde vládl či vládne socialismus. Jsem však dokonce tak dobrý a štědrý, že do těchto zemí pumpuji miliardy dolarů ročně. Bohužel je jejich stupidní představitelé často využijí sami pro sebe. Ale – jsem přeci kapitalismus, takže nemůžu myslet na všechno  a  na všechny…)

Globalizovaný kapitalismus se tak stává genocidní mašinérií, která si svou „výkonností“ nezadá s nacistickými vyhlazovacími tábory.“

Tohle je královský entrtajnmént. Socialisty prostě miluji. Nikdo jiný nemá takovou schopnost protiřečit si třikrát v rozsahu jedné věty a používat tak vágní a chybné koncepty, že to celé nelze brát jinak než jako jeden obrovský apodiktický vtip. S tímhle se nedá diskutovat. Nekonzistence těchto výroků je natolik zjevná, že sami sebe demolují v očích každého, kdo není věřícím socialistou. Tedy tím, kdo chce zachránit lidi od zotročujícího jha majetku a kapitálu a dát jim pravou, nejpravější, skutečnou, socialistickou svobodu bez majetku, bez ziskuchtivých vlastníků bezohledně vykořisťujících jejich zaměstnance a všechny kolem sebe, postavit všechny hezky do materiální rovnosti, aby náhodou nezačali závidět, protože to společnosti škodí, pěstovat za ostatní „sociální vazby“ (zřejmě nutit do kamarádství) atd.

Ještě tam byl citát od Jiřího Paroubka z rozhovoru pro Právo: „Oni jsou schopni udělat úplně všechno, aby si udrželi moc.“ Řekl pan, který chtěl soudně napadnout výsledek parlamentních voleb, když dopadl v jeho neprospěch a vítězství opozice označil před celým národem jako „ohrožení demokracie srovnatelné s událostmi v roce 1948“. Je pravda, že to nevylučuje pravdivost jeho tvrzení, které se netýká  jeho samého. Přesto však: Matko rozsviť…


Komentáře

 1. 1 Ondřej Pilný 09.01.08, 04:01:34
  FB

  Je to nádherná ukázka ironie. Založit si stranu, následně svým programem ukázat negativa socialismu a odlákat tak voliče na druhou barikádu. To vše podáno výbornou humoristickou formou. Petr Rychlý se zde může učit. Hodnotím 80 %.

  Kvalitní formu humoru předvádí též všelijaké nacionální strany. Humorné pasáže se zde však neustále opakují kolem vtipů s národem, což trochu ubírá na celkovém dojmu. Hodnotím 70 %.

  Bohužel někteří lidi vtipkují nad, de mého názoru, únosnou hranici, tedy že v parlamentu neustále drží KSČM. Jsme Češi, rádi vtipkujeme, ale nikdo nás nenaučil, že i toto má své hranice.

  Nejvytříbenější vkus má však autor vesmírných lidí, to je excelentní dílo. Sám autor se může dokonce srovnávat s Jaroslavem Haškem. Zde hodnotím 90 % (věřím, že to někdo ještě někdy překoná).

 2. 2 Čaník Petr 15.01.08, 04:01:09
  FB

  Miluji hlášky typu "více svobody a více rovnosti". Jako hláška to sice vypadá pěkně, ale proveditelnost je nulová (myslím, že je to dobře vysvětlováno i u nejedné analýzy hesla Francouzské revoluce - Liberté, Égalité, Fraternité). Tyto dvě hodnoty jdou imho proti sobě...

  Když už jsme zde u těch zábavných webů, tak nemohu nedoporučit stránky:

  - Komunistický svaz mládeže (ksm.cz) - 100% (za celkový vhled a hluboké ekonomické analýzy
  - Haló noviny (halonoviny.cz) - 70%
  - a z "duchovních vod" zde již zmiňovaní a bezkonkurenční Vesmírní lidé (vesmirnilide.cz) - 100%

  Stojí za to skončit 2 citáty z webu KSM:

  "KSM si je vědom toho, že kapitalismus nemůže být jednoduše reformován. KSM proto stojí na straně boje za revoluční překonání kapitalistického řádu masami pracujících. Proti systému kapitalistickému staví KSM alternativu systému socialistického. Takový systém již nebude spočívat na produkci pro zisk, ale pro potřeby lidí. To otevře cestu ke skutečnému osvobození lidstva." (z Programu KSM)

  "V buržoazní společnosti se šíří pomluvy, že prý marxismus a komunismus není slučitelný s morálkou, že ji odmítá. Šosácká pomluva o „panství nemravnosti“, o které prý usilují komunisté, sleduje zcela určitý cíl – očernit v očích mas komunistické učení, které je pro buržoazii nepřítelem, pošpinit boj, který vedou dělnická třída a ostatní pracující za své osvobození, a odstrašit váhající křikem o „nemravnosti“ marxismu." (z článku O komunistické morálce - 1. část, vypublikováno 2.1.2008 (sic!))

 3. 3 Ondřej Moravec 15.01.08, 03:01:02
  FB

  [2] "Miluji hlášky typu "více svobody a více rovnosti". Jako hláška to sice vypadá pěkně, ale proveditelnost je nulová (myslím, že je to dobře vysvětlováno i u nejedné analýzy hesla Francouzské revoluce - Liberté, Égalité, Fraternité). Tyto dvě hodnoty jdou imho proti sobě..."

  Záleží na tom, co se míní tou "rovností". V dobách francouzské revoluce tou rovností byla myšlena rovnost před zákonem a soudem, tedy rovnost zacházení s každým ve stejném rámci obecných pravidel správného chování, s vyloučením jakýchkoliv privilegií a vyjímek z těchto pravidel na základě původu, rasy, pohlaví atd. Nebyla tím myšlena rovnost materiální. Tato rovnost před zákonem možná je a zároveň musí být základem jakékoliv svobodné společnosti. Jejím nevyhnutelným důsledkem je nerovnost materiální - ta může být nastolena právě a jedině prostřednictvím různého zacházení s různými lidmi (v důsledku nespočtu rozdílů mezi jedinci a jejich výchozími podmínkami), je tedy opakem rovnosti v právním smyslu. Může být nastolena pouze příkazy a vede k absolutní destrukci toho, co se tradičně označovalo právem. Nejlepší analýzou na toto téma je zřejmě F. A. von Hayek: Právo, zákonodárství a svoboda.

 4. 4 Čaník Petr 16.01.08, 04:01:50
  FB

  Díky za nový pohled. Máš pravdu. A je fakt, že takhle jsem se na to nedíval.

Nový komentář