Apache 2.0.53 / SSL, PHP 5.0.3, MySQL 4.1.10 na Linuxu

MyEgo.cz

home foto blogy mywindows.cz kontakt

Apache 2.0.53 / SSL, PHP 5.0.3, MySQL 4.1.10 na Linuxu

Linux 03.03.05

Looking for English version of this article?

phpMyAdmin

Dnes, kdy téměř každá distribuce Linuxu obsahuje i binární formu Apache, PHP a MySQL, se může zdát, že je zbytečné se zabývat tím, jak uvedené celky zkompilovat a konfigurovat. Pokud ovšem chcete systém přesně podle vašich potřeb, nebo máte požadavky na specifické moduly (curl, iconv, ssl), potom v řadě případů binární forma (rpm, deb) vůbec neexistuje a do kompilace se pustit musíte.

Ke kompilaci ze zdroje je vhodné přistoupit i tehdy, pokud chcete výkon systému optimalizovat pro váš hardware.

Základní popis systému:

PHP 5.0.3 bude kompilováno s podporou: bz2, cpdf, ctype, curl, dom, ftp, gd2, freetype2, gettext, iconv, libxml, mbstring, mysql, mysqli, openssl, pcre, posix, session, SimpleXML, SPL, SQLite, tokenizer, xml, xsl, a zlib.

Apache 2.0.53 bude kompilován s podporou mod_access, mod_auth, mod_auth_digest, mod_deflate, mod_env, mod_headers, mod_setenvif, mod_ssl, mod_mime, mod_imap, mod_alias a mod_rewrite.

Nezbytné nástroje:

Tento článek předpodkládá, že máte instalované nezbytné nástroje pro kompilaci.

Toto je vše, co potřebujete :

Parametry kompilace:

Kompilace může být uzpůsobena řadou parametrů, které se předají gcc, pro moje Pentium-IV/HT/3.4GHz, je toto vhodný počáteční set parametrů:

export CFLAGS="-march=pentium4 -mfpmath=sse -msse2 -O2 -pipe -s -fomit-frame-pointer"

Seznam parametrů specifických pro Vaše CPU a Váš systém můžete nalézt na gcc.gnu.org.

Veškeré tyto skripty byly kompletně testovány pod SuSE Linuxem 9.1 s kernelem 2.6.8.1, a s gcc verze 3.3.3, a na Fedora Core 3 s kernelem 2.6.9.1, ale měly by fungovat na libovolné Linux distribuci.

Tento návod předpokládá, že zdrojové kódy jsou umístěny v /usr/local/src adresáři, SSL klíče v /home/ssl adresáři, a root webu je umístěn v /home/www adresáři.

Kompilace (Open) SSL ze zdroje:

Kompilace OpenSSL:

su
cd /usr/local/src
tar -zxvf openssl-0.9.7e.tar.gz
cd openssl-0.9.7e
./config --prefix=/usr/local
make
make install

Vytvoření privátního klíče v adresáři /home/ssl:

mkdir /home/ssl
cd /home/ssl
/usr/local/bin/openssl genrsa -des3 -rand \ 
 velký_soubor_1:velký_soubor_2 \
 -out localhost.key 1024

Následně si vytvoříme privátní klíč bez pass-phrase, je to méně bezpečné, ale zase nás to zbaví povinnosti zadávat pass-phrase při každém restartu serveru …

/usr/local/bin/openssl rsa \
 -in localhost.key \
 -out localhost.key.unsecure

Následně si vytvoříme požadavek na certifikační autoritu, která náš klíč autorizuje (pokud to potřebujeme), a uložíme jej do souboru localhost.key.csr:

/usr/local/bin/openssl req -new \
 -key localhost.key \
 -out localhost.key.csr

A zatímco čekáme na certifikační autoritu, můžeme si vytvořit provizorní certifikát podepsaný námi (self-signed), například pro testovací účely, platný v tomto případě po 30 dnů:

/usr/local/bin/openssl x509 -req \
 -days 30 \
 -in localhost.key.csr \
 -signkey localhost.key \
 -out localhost.cert 
chmod 400 localhost.cert
chmod 400 localhost.key
chmod 400 localhost.key.unsecure

Kompilace MySQL 4.1.10 ze zdroje:

Upozornění: MySQL 4.1.10 má nový komunikační protokol, a nové PHP rozšíření, oproti MySQL 4.0 a starším. Pokud Vaše skripty s mysqli nepočítají, stáhněte si raději MySQL 4.0.23! Postup instalace je totožný, jen u kompilace PHP oddělejte v ./configure skriptu jeden řádek s mysqli.

Nicméně, pro nový vývoj je MySQL 4.1.10 a PHP 5.0.3 rozhodně doporučeno.

Kompilace MySQL ze zdroje a vytvoření uživatele / skupiny mysql:

cd /usr/local/src
tar -zxvf mysql-4.1.10.tar.gz
cd mysql-4.1.10
./configure \
 --prefix=/usr/local/mysql \
 --with-unix-sock-path=/tmp/mysql.sock \
 --with-charset=utf8
make
make install
groupadd mysql
useradd -g mysql mysql
cp support-files/my-medium.cnf /etc/my.cnf
cd /usr/local/mysql
bin/mysql_install_db --user=mysql
chown -R root .
chown -R mysql var
chgrp -R mysql .

MySQL konfigurační soubor /etc/my.cnf může pro naše lokální použití vypadat například takto:

[client]
port = 3306
socket = /tmp/mysql.sock
[mysqld]
port = 3306
socket = /tmp/mysql.sock
skip-locking
key_buffer = 16K
max_allowed_packet = 1M
table_cache = 4
sort_buffer_size = 64K
net_buffer_length = 2K
thread_stack = 64K
skip-networking
server-id = 1
[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 16M
[mysql]
no-auto-rehash
[isamchk]
key_buffer = 8M
sort_buffer_size = 8M
[myisamchk]
key_buffer = 8M
sort_buffer_size = 8M
[mysqlhotcopy]
interactive-timeout

Kompilace ze zdroje Apache 2.0.53 web serveru:

Vlastní kompilace a instalace :

cd /usr/local/src
tar -zxvf httpd-2.0.53.tar.gz
cd httpd-2.0.53
./configure \
  --prefix=/usr/local/apache2 \
  --enable-so \
  --enable-auth-digest \
  --enable-rewrite \
  --enable-setenvif \
  --enable-mime \
  --enable-deflate \
  --enable-ssl \
  --with-ssl=/usr/local \
  --enable-headers
make
make install

Následně musíme modifikovat konfigurační soubor Apache serveru, umístěný v /usr/local/apache2/conf/httpd.conf (tento návod také předpokládá, že root Vašeho budoucího webu je v /home/www):

DocumentRoot "/home/www"

Přidáme podporu pro PHP 5 (jako modul):

LoadModule php5_module modules/libphp5.so
DirectoryIndex index.html index.htm index.php
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps

Vtvoříme základní mod_rewrite pravidla:

<Directory "/home/www">
 Options Indexes Includes FollowSymLinks MultiViews
 AllowOverride All
 Order allow,deny
 Allow from all
</Directory>

A zakážeme klientům přistupovat k .htaccess:

<Files ~ "^.ht">
  Order allow,deny
  Deny from all
</Files>

Následně, pokud používáme SSL (na standardním portu 443), musíme nahradit soubor /usr/local/apache2/conf/ssl.conf tímto obsahem:

Listen 443
<VirtualHost _default_:443>
 ServerName localhost
 SSLEngine on
 SSLCertificateFile /home/ssl/localhost.cert
 SSLCertificateKeyFile /home/ssl/localhost.key.unsecure
</VirtualHost>

Kompilace PHP 5.0.3 ze zdroje:

Pro kompilaci PHP 5 budeme potřebovat řadu externích knihoven, jako je libcurl, libiconv, libjpeg, libpng, Freetype2. GD2 knihovna je v PHP 5 vestavěná.

Kompilace libiconv ze zdroje:

cd /usr/local/src
tar -zxvf libiconv-1.9.2.tar.gz
cd libiconv-1.9.2
./configure --prefix=/usr/local
make
make install

Kompilace libjpeg ze zdroje:

cd /usr/local/src
tar -zxvf jpegsrc.v6b.tar.gz
cd jpeg-6b
./configure --prefix=/usr/local
make
make install
make install-lib

Kompilace libpng ze zdroje:

cd /usr/local/src
tar -zxvf libpng-1.2.8.tar.gz
cd libpng-1.2.8
cp scripts/makefile.linux makefile
make
make install

Kompilace cpdflib ze zdroje:

cd /usr/local/src
tar -zxvf clibpdf202r1.tar.gz
cd ClibPDF/source
cp Makefile.Linux makefile
make
make install

Kompilace curl ze zdroje:

cd /usr/local/src
tar -zxvf curl-7.12.1.tar.gz
cd curl-7.12.1
./configure --prefix=/usr/local
make
make install

Kompilace Freetype 2 ze zdroje:

cd /usr/local/src
tar -jxvf freetype-2.1.9.tar.bz2
cd freetype-2.1.9
./configure --prefix=/usr/local
make
make install

Následuje kompilace PHP, s podporou pro MySQL, iconv, curl, zlib, gd2, mbstring, SSL a další moduly, včetně debug módu:

cd /usr/local/src 
tar -jxvf php-5.0.3.tar.bz2 
cd php-5.0.3 
./configure \
 --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs \ 
 --with-mysql=/usr/local/mysql \
 --with-mysqli=/usr/local/mysql/bin/mysql_config \
 --with-mysql-sock=/tmp/mysql.sock \
 --with-sqlite \
 --enable-sqlite-utf8 \
 --with-zlib \
 --with-zlib-dir \
 --with-bz2 \
 --with-gd \
 --enable-gd \
 --enable-gd-native-ttf \
 --with-jpeg-dir=/usr/local \
 --with-png-dir=/usr/local \
 --with-ttf \
 --with-freetype-dir=/usr/local \
 --with-iconv=/usr/local \
 --with-curl=/usr/local \
 --enable-track-vars \
 --with-gettext \
 --with-config-file-path=/usr/local/apache2/conf \
 --enable-trans-id \
 --enable-ftp \
 --with-cpdflib=/usr/local \
 --enable-mbstring \
 --with-openssl=/usr/local
make
make install
cp php.ini-dist /usr/local/apache2/conf/php.ini

Následně musíme modifikovat konfigurační soubor PHP /usr/local/apache2/conf/php.ini:

mysql.default_socket = /tmp/mysql.sock
short_open_tag = Off
register_globals = Off
allow_url_fopen = Off

Jak spouštět Apache a MySQL při startu serveru?

Poslední věcí je vytvořit si skript, který nastartuje Apache a MySQL automaticky při startu serveru. Vytvoříme si soubor /etc/init.d/web a nastavíme mu “executable” příznak.

#! /bin/sh
#
# /etc/init.d/web
#
# (c) Radek HULAN
# http://hulan.cz/
#
### BEGIN INIT INFO
# Provides:    apache-mysql
# Default-Start: 5
# Default-Stop:  5
# Description:  Starts Apache2 and MySQL 4
### END INIT INFO

case "$1" in
    start)
    /usr/local/apache2/bin/apachectl start
    /usr/local/mysql/share/mysql/mysql.server start
        ;;
    stop)
    /usr/local/apache2/bin/apachectl stop
    /usr/local/mysql/share/mysql/mysql.server stop
        ;;
    restart)
    /usr/local/apache2/bin/apachectl restart
    /usr/local/mysql/share/mysql/mysql.server restart
        ;;
esac

Potom spustíme YaST, sekce “System”, sub-sekce “Run level editor”, kde povolíme službu web pro runlevel 3 a 5.

Testování systému ?

Nejdříve nastartujeme Apache a MySQL server:

/etc/init.d/web start

A poté vytvoříme soubor /home/www/index.php s tímto obsahem:

<?php phpinfo(); ?>

Ve Vašem browseru zadejte URL http://localhost/ a //localhost/, a pokud je vše instalováno řádně, ukáže se Vám řada informací o Vaší nové Apache/MySQL/PHP instalaci.

phpMyAdmin:

Rovněž budeme potřebovat phpMyAdmin aplikaci, pro správu MySQL serveru pomocí browseru, zadáním http://localhost/db/ do URL:

Instalace phpMyAdmina do adresáře /home/www/db:

mkdir /home/www
cd /home/www
tar -jxvf /usr/local/src/phpMyAdmin-2.6.1.tar.bz2
ln -s phpMyAdmin-2.6.1 db

Následně, povolíme některé rozšířené vlastnosti phpMyAdmina, pomocí modifikace souboru /home/db/config.inc.php:

// URL to phpMyAdmin
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://localhost/db/';

//connection settings
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'socket';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';

// user na password
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root'; 
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';

// PMA settings
$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin';
$cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma_bookmark';
$cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma_relation';
$cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma_table_info';
$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma_table_coords';
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma_pdf_pages'; 
$cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma_column_info'; 
$cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma_history';
$cfg['Servers'][$i]['verbose_check'] = FALSE;

// persistent connections
$cfg['PersistentConnections'] = TRUE;

// do not display logo on the left
$cfg['LeftDisplayLogo'] = FALSE;

// show MySQL and PHP info
$cfg['ShowMysqlInfo'] = TRUE;
$cfg['ShowMysqlVars'] = TRUE;
$cfg['ShowPhpInfo'] = TRUE;

// show BLOBs
$cfg['ShowBlob'] = TRUE;

Potom použijeme SQL okno phpMyAdmina ke spuštění skriptu /home/www/db/scripts/create_tables_mysql_4_1_2+.sql, který vytvoří základní PMA tabulky (phpMyAdmin je potřebuje pro svoji činnost).

Debugger pro PHP:

PHPEclipse

Existuje několik nástrojů a IDE pro debugování a profilování PHP kódu, nejlepší z nich je rozhodně PHPeclipse, vysoce kvalitní IDE. Pro použití PHPeclipse je nutné nejdříve zprovoznit PHP debugger.

Instalace:

cd /usr/local/src
tar -zxvf dbg-2.11.32-src.tar.gz
cd dbg-2.11.32
./deferphpize
mkdir /usr/local/modules
cp modules/dbg.so /usr/local/modules
cp modules/dbg.la /usr/local/modules

Potom musíme modifikovat PHP konfigurační soubor /usr/local/apache2/conf/php.ini:

; nahrání modulu debuggeru
extension_dir = "/usr/local/modules"
extension=dbg.so

; konfigurace debuggeru
[debugger]
debugger.enabled = true
debugger.profiler_enabled = true
debugger.JIT_host = localhost
debugger.JIT_port = 10001
debugger.JIT_enabled = on

; implicitní flush - použijte jen při ladění
implicit_flush = On

Potřebujete i mod_perl?

Instalace a kompilace:

cd /usr/local/src
tar zxvf mod_perl-2.0-current.tar.gz
cd mod_perl-1.99_16
perl Makefile.PL MP_APXS=/usr/local/apache2/bin/apxs
make
make install

Následně musíme modifikovat konfigurační soubor Apache, tedy /usr/local/apache2/conf/httpd.conf pro použití mod_perl v adresáři /home/www/perl:

LoadModule perl_module modules/mod_perl.so
PerlModule Apache2
Alias /perl/ /home/www/perl/
<Location /perl/>
  SetHandler perl-script
  PerlResponseHandler ModPerl::Registry
  PerlOptions +ParseHeaders
  Options +ExecCGI
</Location>

Otestování instalace? Vytvořte soubor /home/www/perl/test.pl, chmod 755 test.pl, a jděte na URL http://localhost/perl/test.pl.

#!/usr/bin/perl
print "Content-type: text/plain\n\n";
print "mod_perl 2.0 rocks!\n";

Komentáře

 1. 1 Prochaine 15.09.04, 10:09:37
  FB

  Není mi jasná jedna věc.. Ty konfigurační postupy si každý pamatuje z hlavy, nebo na to existují nějaké "bat" soubory?

  Pod Windows mi stačí změnit jeden řádek a PHP má ihned podporu té které knihovny, tady to vypadá na dost dlouho...

 2. 2 Radek Hulán 15.09.04, 10:09:47
  FB

  [1] no, ono zprovoznit curl, openssl, mod_rewrite a další taky není věcí jednoho řádku na Windows.. Nicméně, Windows jsou jedny, proto pro ně je jedna binárka (exe, dll), Linuxu jsou mraky distribucí, a pro maximální výkon a požadavané komponenty je v podstatě nutné si vše zkompilovat, protože binárku, jakou zde představuji, ta prostě normálně neexistuje. Musí se vyrobit pro každý stroj zvlášť. Odměnou je ale podstatně vyšší rychlost než na Windows..

  To celé se samozřejmě, třeba i s wget, dá dát do jednoho skriptu, ten se pak jen spustí, a je vše automaticky hotovo :-)

 3. 3 Prochaine 16.09.04, 09:09:34
  FB

  Už je mi to jasnější.

  Například wget často používám i na Windows..

 4. 4 Solvina 16.09.04, 05:09:22
  FB

  [2] Tak moment. Ja mam svy PHP zkompilovany (na linuxu) a/nebo nastaveny (windows) tak tak aby tyhle features (gd2, curl, gettext...) nahravalo jako moduly. Na windows je to jasny, tam se mi nechce kompilovat a i v linuchu mi prijde pohodlnejsi jenom prelozit jeden modul a/nebo odkomentovat/zakomentovat radek v php.ini, kdyz neco potrebuju nebo ne. Co se tyka ostreho serveru tam jenom oznamim systemakovi co tam pouzivame za knihovny a co tam bude za extensions. A predpokladam, ze on to kompiluje jako jako jeden moloch pro apache. Ale je fakt, ze me certa stareho zajima, jak to ma udelany - hlavne ze to funguje :-).

  [1] no to nastaveni kompilace php si hodis do nejakyho skriptu, souboru a pouzijes priste pri kompilaci. Pamatovat si vsechny parametry a jejich pouziti, ktery na tebe vyhodi ./configure --help je jednak neskutecna otrocina a druhak naprosta blbost :-).

 5. 5 swejk 08.10.04, 11:10:03
  FB

  Při kompilaci cpdflib:
  root@router:/usr/local/src/ClibPDF# make
  make: *** No rule to make target `endian.c', needed by `endian.h'. Stop.

  V čem je problem!

 6. 6 Radek Hulán 08.10.04, 11:10:06
  FB

  [5] asi špatně čteš manuál, zapomněl jsi zřejmě na cp source/Makefile.Linux makefile

 7. 7 Tomsa 01.12.04, 06:12:09
  FB

  Zdravicko, pri instalaci na Mandrake 10.0 se pri instalaci PHP vyskytne tato chybicka (nechal sem tam i zacatek treba je problem uz v nem), chyba je na konci

  ./configure --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs --with-mysql=/usr/local/mysql --with-mysqli=/usr/local/mysql/bin/mysql_config --with-mysql-sock=/tmp/mysql.sock --with-zlib --with-zlib-dir=/usr/local --with-bz2 --with-gd --enable-gd --enable-gd-native-ttf --with-jpeg-dir=/usr/local --with-png-dir=/usr/local --with-ttf --with-freetype-dir=/usr/local --with-iconv=/usr/local --with-curl=/usr/local --enable-track-vars --with-gettext --with-config-file-path --cache-file=/home/olda/Install/erorrlogPHP
  creating cache /home/olda/Install/erorrlogPHP
  checking host system type... i686-pc-linux-gnu
  checking for gcc... gcc
  checking whether the C compiler (gcc ) works... yes
  checking whether the C compiler (gcc ) is a cross-compiler... no
  checking whether we are using GNU C... yes
  checking whether gcc accepts -g... yes
  checking whether gcc and cc understand -c and -o together... yes
  checking how to run the C preprocessor... gcc -E
  checking for AIX... no
  checking if compiler supports -R... no
  checking if compiler supports -Wl,-rpath,... yes
  checking for re2c... exit 0;
  checking for ranlib... ranlib
  checking whether ln -s works... yes
  checking for mawk... no
  checking for gawk... gawk
  checking for bison... no
  checking for byacc... no
  configure: warning: You will need bison if you want to regenerate the PHP parsers.
  checking for flex... lex
  checking for yywrap in -ll... no
  checking lex output file root... ./configure: line 2418: lex: command not found
  configure: error: cannot find output from lex; giving up

 8. 8 Radek Hulán 01.12.04, 06:12:31
  FB

  [7] instaluje si z rpm flex, třeba zde:

  http://rpmseek.com/rpm-dl/flex-2.5.4a-21mdk.src.html?hl=com&cs=lex:PN:0:0:0:20:1321970...

 9. 9 Tomsa 03.12.04, 09:12:12
  FB

  Zdravicko, tak mam znovu jeden dotaz, pri instalaci mysql na Mandrake 10.0 se vyskytne tato chyba

  [root@Slon mysql]# bin/mysql_install_db --user=mysql
  Installing all prepared tables
  /usr/local/mysql/libexec/mysqld: Can't read dir of '/root/tmp/' (Errcode: 13)
  Fill help tables
  /usr/local/mysql/libexec/mysqld: Can't read dir of '/root/tmp/' (Errcode: 13)
  ERROR: 1153 Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes
  041203 9:10:06 [ERROR] Aborting

  041203 9:10:06 [Note] /usr/local/mysql/libexec/mysqld: Shutdown complete

  co stim?

 10. 10 Tomas Hojgr 06.12.04, 07:12:02
  FB

  OT:
  Dobry den,
  prave rozchazim Fedoru vedle Windows. Hodne pisu v PHP (zivi me to). Rad bych proto rozchodil Apache tak, aby met DocumentRoot stejny v Linuxu i ve Windows. Aby mi bylo jedno co nabootuju, prizemz apache bude porad pracovat jen s jednema datama.

  Data uz mam presunuty na partition ve Fat32. Co dal ???

  Dekuji

 11. 11 Radek Hulán 06.12.04, 07:12:33
  FB

  [10] no přece v httpd.conf nastavit DocumentRoot na stejnej adresář.. ;)

 12. 12 Rad 13.12.04, 11:12:40
  FB

  Moc pěkný návod pro nás začátečníky, ale narazil jsem na problém při instalaci php. Nevíte někdo v čem je problém?
  Díky Rad

  [root@web php-5.0.2]# make install
  Installing PHP SAPI module: apache2handler
  /usr/local/apache2/build/instdso.sh SH_LIBTOOL='/usr/local/apache2/build/libtool' libphp5.la /usr/local/apache2/modules
  /usr/local/apache2/build/libtool --mode=install cp libphp5.la /usr/local/apache2/modules/
  cp .libs/libphp5.lai /usr/local/apache2/modules/libphp5.la
  cp .libs/libphp5.a /usr/local/apache2/modules/libphp5.a
  ranlib /usr/local/apache2/modules/libphp5.a
  chmod 644 /usr/local/apache2/modules/libphp5.a
  libtool: install: warning: remember to run `libtool --finish /usr/local/src/php-5.0.2/libs'
  Warning! dlname not found in /usr/local/apache2/modules/libphp5.la.
  Assuming installing a .so rather than a libtool archive.
  chmod 755 /usr/local/apache2/modules/libphp5.so
  chmod: cannot access `/usr/local/apache2/modules/libphp5.so': není souborem ani adresářem
  apxs:Error: Command failed with rc=65536
  .
  make: *** [install-sapi] Error 1

 13. 13 Radek Hulán 13.12.04, 04:12:03
  FB

  [12] vypadá to, jako by jsi neměl nainstalovaný Apache, ten musíš zkompilovat před instalací PHP..

 14. 14 Rad 15.12.04, 10:12:30
  FB

  Tak jsem přeinstaloval FC3 a došel jsem k úplně stejnýmu výsledku.
  Akorát jsem minule zapoměl napsat že první chybová hláška se objeví již při ./configure
  php ( na konci konfigurace to vypíše --with-mysql=/usr/local/mysql: není souborem ani adresářem).
  Apache a mysql proběhly v pohodě a určitě jsou nainstalovaný. Dík za radu

 15. 15 Rad 15.12.04, 11:12:42
  FB

  na internetu jsem našel úvahu, že tento problém vzniká tím že v /usr/lib nejsou soubory libintl.so a libxml2so. Já jsem tyto soubory nenašel vůbec. Jestli je někdo v FC3 máte řekněte mě kde se nacházej a příp. do jakýho rpm patřej Dík

 16. 16 joejoe 25.12.04, 07:12:01
  FB

  docela zajimavy clanek, chybeli mi tam akorat informace o tom jak si to podepsat vlastnorucne - kdyby to nekdo hledal i nekdo jiny, tak docela zajimavy navod ja tady: http://www.garex.net/apache/

 17. 17 troll 14.02.05, 07:02:54
  FB

  Pokousim se nainstalovat MySQL ale po zkonfigurovani viz. navod my chybi makefile.. v /usr/local/src/mysql-4.1.8# jsou mu podobne jen Makefile.am a Makefile.in ! tudiz mi nefunguje:
  make
  make install

  prosim poradte mi nekdo co s tim,, dekuji

 18. 18 Tomas 03.03.05, 09:03:10
  FB

  [15] /usr/lib/libxml2.so patri do balicku libxml2-devel. libintl.so nepotrebujes, vsetky funkcie [XXXgettext] su v glibc.

 19. 19 David Jaša 06.03.05, 09:03:34
  FB

  Ad init skript: hodí se tam po vzoru těch z distribuce přidat do case větev, díky které bude skript blbuvzdorný:

  *)
  log_success_msg: "Usage: /etc/init.d/web {start|stop|restart}"
  exit 1
  ;;

 20. 20 Hackym 09.03.05, 01:03:07
  FB

  Cau,
  mám při instalaci PHP následující problém:
  linux:/usr/local/src/php-5.0.3 # make install
  Installing PHP SAPI module: apache2handler
  /usr/local/apache2/build/instdso.sh SH_LIBTOOL='/usr/local/apache2/build/libtool' libphp5.la /usr/local/apache2/modules
  /usr/local/apache2/build/libtool --mode=install cp libphp5.la /usr/local/apache2/modules/
  cp .libs/libphp5.so /usr/local/apache2/modules/libphp5.so
  cp .libs/libphp5.lai /usr/local/apache2/modules/libphp5.la
  libtool: install: warning: remember to run `libtool --finish /usr/local/src/php-5.0.3/libs'
  chmod 755 /usr/local/apache2/modules/libphp5.so
  [activating module `php5' in /usr/local/apache2/conf/httpd.conf]
  Installing PHP CLI binary: /usr/local/bin/
  Installing PHP CLI man page: /usr/local/man/man1/
  Installing PEAR environment: /usr/local/lib/php/
  make[.1]: *** [install-pear-installer] Illegal instruction
  make: *** [install-pear] Error 2

  Nevíte někdo, co je tam špatně? Všechno jsem dělal podle návodu a všechno bylo ok až na tohle. Distribuce - SuSE 9.2

 21. 21 Radek Hulán 09.03.05, 01:03:46
  FB

  [20] zkus kompilaci PHP s --disable-pear

 22. 22 Hackym 09.03.05, 12:03:10
  FB

  Díky. Tohle pomohlo.

 23. 23 Paat 10.03.05, 01:03:59
  FB

  Mám problém s instalací na Fedore3. Při nastavování mysql, konkrně při provádění příkazu bin/mysql_install_db --user=mysql mi to vypsalo toto:
  [paat@localhost mysql]# bin/mysql_install_db --user=mysql
  Neither host 'localhost.localdomain' nor 'localhost' could be looked up with
  /usr/local/mysql/bin/resolveip
  Please configure the 'hostname' command to return a correct hostname.
  If you want to solve this at a later stage, restart this script with
  the --force option

  Tak nějak sem doufal, že to bude OK a pokračoval dál. V průběhu další instalace to už bylo vše OK. Na konci sem vytvořil ten soubor /etc/init.d/web (ve fedoře /etc/rc.d/init.d/web) a poté se ho pokusil spustit přes shell, ale vypsalo mi to toto:

  [paat@localhost ~]# /etc/rc.d/init.d/web start
  [Thu Mar 10 13:50:56 2005] [warn] module php5_module is already loaded, skipping
  httpd: Could not determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName

  Po naťukání http://localhost/ se mi ve firefoxu zobrazila stránka http://localhost.be ;-( . Co s tím? Sem linuxová lama.

 24. 24 Stacker 12.03.05, 02:03:54
  FB

  Zkompiloval sem apache a php s mysql podle návodu a jedou mi v pořádku do doby, než do httpd.conf přidám řádek

  LoadModule php5_module modules/libphp5.so

  Poté mám v errorlogu následující chybu(ono se to moc jako chyba netváří):

  [Sat Mar 12 14:17:52 2005] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
  [Sat Mar 12 14:17:52 2005] [notice] Digest: done

  Apache nejdou nastartovat. Co s tím?

 25. 25 Radek Hulán 12.03.05, 06:03:14
  FB

  [23] zkus napsat do hosts toto: 127.0.0.1 localhost

 26. 26 Paat 13.03.05, 12:03:16
  FB

  [25] Díky, ale přišel sem na to už dřív. Stejně díky za odpověď.

 27. 27 Mike 16.03.05, 05:03:38
  FB

  Muze mi prosim nekdo poradit, instaloval jsem MySQL podle navodu a dal jsem rozbalit archiv, ./configure (vsechno v pohode), potom jsem tam hodil "make" a PCcko to asi po vic jak 20 minutach hodilo:
  Unable to handle kernel paging reguest at virtual address 00001367
  *pde=00000000
  Oops: 0000
  CPU: 0
  EIP: 0010:[<00001367>] Not tainted
  EFLAGS: 00010282
  ....
  CODE: Bad EIP Value
  ----------------------------
  Prosim poradte co s tim, v linuxech jsem celkem zacatecnik, tak rady na teto urovni ;)
  Jinak jsem to instaloval na Linux SlackWare 10.1
  /Prosim nekomentujte proc zacatecnik a Slackware :)
  Predem moc diky za rady!

 28. 28 EmiT 19.03.05, 09:03:46
  FB

  [12] Zkuste se podívat na tohle fórum http://www.linuxdeveloper.net/forum/showthread.php?t=23665...
  Zkontrolujte jestli máte knihovny libintl.so a libxml2.so v /usr/lib

 29. 29 Najkl 29.04.05, 06:04:11
  FB

  Muzete mi prosim poradit, mam podobny problem jak uz tu byl s libphp5.so, ty knihovny jsem zkotroloval a mam je..opravdu netusim co s tim mam delat (doufam ze nevadi ze mam MySQL instalovany z RPM balicku, podle prikazu to neslo...), prosim poradte mi nekdo....mam Mandrake 10.0

 30. 30 derhaa 30.10.05, 09:10:48
  FB

  dobrý den mám otázku jaký je rozdíl v phpmyadmin nastavení utf8_czech_ci a utf8_general_ci?

 31. 31 Shaman 30.10.05, 09:10:11
  FB

  Zdravim,
  pouzivam FC4 a mam presne dle navodu vyse naistalovano vse popsane. Bezi to ok az do okamziku, nez se pokusim pripojit na https://localhost [:443]. Pak dostavam hlasku "Spojeni odmitnuto...". Spise to vypada, ze mam nekde zle nastaveny firewall, ale ochranu SELinux jsem vypnul a iptables maji povoleno new:https. Apache nastartuje naprosto bez problemu (nic nehlasi) a PHPInfo rika, ze mod_ssl je nacten. Netusite nekdo, kde mam hledat problem?? DIKY!!

 32. 32 Jozef Sevcik 30.10.05, 10:10:06
  FB

  [31]
  skus si najprv zistit, ci mas vobec port 443 na masine otvoreny, teda ci ti na nom bezi apache. najjedoduchsie to zistis tak, ze si oskenujes otvorene porty na localhoste, ako root
  hod prikaz 'nmap -sS localhost'
  pokial nmap nainstalovany nemas, stiahni si ho napriklad z rpm a nainstaluj. alebo nudzovo mozes pouzit obycajne 'telnet localhost 443'.
  pokial ti na 443 nic nebezi, pozri do httpd.conf ci mas v apache definovany SSL virtual server.
  a tiez checkni iptables cez 'iptables -L' ci to tam nemas bloknute, co si myslim nemalo byt.
  kurnik, teraz mi to doslo, ospravedlnujem sa za diakritiku...

 33. 33 Shaman 03.11.05, 12:11:54
  FB

  [32] Díky za pomoc, SSL virtual server jsem v httpd.conf neměl. Byl jen v ssl.conf a tam to bylo k ničemu. Také jsem do httpd.conf musel přidat Listen 443. Použití nmap mi velice pomohlo. Přikládám kus svého httpd.conf pro všechny "lamy" :) a ještě dodám, že velice dobrý návod pro hloupé je přímo na stránce httpd.apache.org/docs-2.0/vhosts.

  Listen 80
  Listen 443

  <VirtualHost _default_:80>
  DocumentRoot /var/www/html
  ServerName localhost
  </VirtualHost>

  <VirtualHost _default_:443>
  DocumentRoot /var/www/html
  ServerName localhost
  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /home/ssl/localhost.cert
  SSLCertificateKeyFile /home/ssl/localhost.key
  </VirtualHost>

 34. 34 Joelp 07.11.05, 03:11:48
  FB

  vše mi fungovalo, jen při kofiguraci PHP (./configure ...)
  mi to napsalo chybové hlášení:

  checking lex output file root... ./configure: line 2420: lex: command not found
  configure: error: cannot find output from lex; giving up

  Nevíte co s tím?

 35. 35 Radek Hulán 07.11.05, 03:11:50
  FB

  [34] nainstaluj si lex, zjevně jej nemáš

 36. 36 Filip 15.12.05, 07:12:02
  FB

  Dobry vecer, zkompiloval jsem si na serveru gd2 a libpng, mam php 5.0.5..ovsem bez techto knihoven...kompilace probehla dle vaseho navodu v poradku, ale nevim jak aktivovat nebo jak to nazvat ty knihovny... diky za pripadnou odpoved...